کارگران نساجی مازندران وعدم پاسخگویی شفاف مسئولین

در مقابل مسئولین نظام هم می‌دانند که کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی به این نظام وشخص مقام معظم رهبری ارادت ویژه دارند وضمن محکوم کردن بی‌احترامی به ریاست محترم جمهور در ساری از مسئولین دولت می‌خواهند که کمافی السابق با جدیت بیشتری به مشکلات ومعضلات صنعت وتولید ورود پیدا کنند.

امروز ورود افراد سیاسی به بدنه اعضای هیئت مدیره بعضی از کارخانجات وتصمیم سازی برای سرنوشت کارگران در سطح استان قطعا خبرهای ناخوشا یندی در آینده در این استان بهمراه خواهد داشت، باید مسئولین متوجه باشند که کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمان دیگر بیدارترند واز حریم جایگاه کاروتولید پاسداری خواهند کرد.

احیای نساجی مازندران قولی بود که ریاست محترم جمهور ۵سال پیش در بین مردم مازندران فرمود، ۵سال از آنزمان می‌گذرد وتا کنون نه تنها مشکلات این کارخانه حل نگردید بلکه هروز اعتراضات جامعه کارگری را در برداشته است نگرفتن بیش از ۱۶ ماه حقوق، تولید نکردن در حد واستانداردهای این کارخانه در شرایط موجود، موجب گردیده است که این کارخانه نتواند هزینه‌های جاری خود را تامین وپرداخت نماید و اگر هم طی این مدت مبالغی به کارگران ودیگر دستگا‌ها انجام گرفته است این کمک‌ها با عنایت دولت وبانک‌ها بوده است که بصورت تسهیلات به این شرکت تزریق شده است.

آینده مبهم کارگران وخانواده‌هایشان، عدم پاسخگویی شفاف مسئولین نسبت به سرنوشت این کارخانه، عدم نظارت برتوافقات بین سرمایه گزار وکارگران وهمچنین مسئولین استان، عدم اجرای قول بازنشستگی پیش از موعد کارگران وهمچنین عدم پرداخت سنوان کارگران باز خرید شده این شرکت، بهانه‌های واهی ونخ نما سرمایه گذار خارجی، نبود نهاد یا دستگا هی تعریف ومعین شده برامور کارخانه نساجی مازندرا ن واقعیتی است که باید از سوی مسئولین استان پذیرفته شود.

از استاندارشریف وآشنا به دردهای جامعه کارگری که الحق وانصاف همواره شنوده به حق مشکلات ومعضلات جامعه کارگری بوده است وهمواره این قشر را به آرامش وصبوری  کارخانه با توجه به قولی که ریاست محترم جمهور داده‌اند در جهت حفظ این سنگرپرداخته شود.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی وما رستگار 

/ 1 نظر / 15 بازدید
رضاکبابی

اقا خیلی مخلصیم.