نیازهای توسعه‌ای کارخانجات وغفلت مسئولین

این نسخه پیچی به منزله قرص مسکنی است که توسط این طبیبان صادر می‌گردد واین‌ها غافل از این هستند که بااین تجویز‌ها، نه تنها مشکلات کاغذ حل نمی‌گردد بلکه همین صنعت نیمه جان ما نیز بزودی فاتحه‌اش خوانده خواهد شد.

شکوه وگلگی مطبوعات باید بصورت اساسی وکلی حل گردد زیرا هیچ زمانی در این کشور ارزنرخ ثابتی نداشته است وهمواره در همه سطوح سرگردانی ملموس بوده است.

خیلی از کار‌شناسان اقتصادی اعتقاد بر این دارند که برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ باید با کمک مطبوعات به حمایت صنعت داخلی پرداخت.

درشرایط کنونی وظایف مطبوعات این است که با توجه به وجود این مشکلات که همیشه گریبانگیر این طیف بوده است با شناخت ازوضعیت موجود نسبت به مشکلات صنعت بپردازند وبا طرح نیازهای خود درغالب راهکار برای تامین کاغذ به یاری واحدهای تولید کننده کاغذ پرداخت و برای همیشه این نبود و مشکل ریشه کن شود.

وجود ۷۵ واحد تولیدی در کشور تا امروزو نیاز ۲میلیون تن کاغذ،که فقط ۵۰۰ هزارتن آن در داخل کشورتولید می‌شود ومابقی آن یعنی ۱۵۰۰ تن دیگر از طریق واردات تامین می‌گردد که اگر یک نگاه اجمالی واقتصادی به این نیاز بپردازیم در خواهیم یافت که چه عدد نجومی ارزاز کشور خارج می‌گردد.

اگر بخواهیم به یکی از شاخص‌های توسعه هرکشور در بخش صنعت نگاه کنیم یکی از فاکتورهای مهم آن میزان مصرف کاغذ است و در زمینه نیاز کشور به کاغذ روزنامه سرانه مصرف در ایران تقریبا برهرنفر ۱۸ کیلوگرم؛ متوسط جهانی ۵۵کیلوگرم ودرامریکا نزدیک به ۳۵۰ کیلوگرم است وبا توجه به اینکه کشور عزیزمان بسوی توسعه یافتگی حرکت می‌کند پیش بینی می‌گردد در آینده نه چندان دور نیاز هرنفردر کشور به ۳۵ کیلو برسد.

اگر می‌خواهیم نگاهی به آینده داشته باشیم باید یک نگاه توسعه‌ای به بخش صنعت داشته باشیم و صنعت ما نیز هم باید امکاناتی در واحد‌ها بوجود بیاورد وبا آبدیت به روز برسد زیرا هرواحدی نتواند این کاررا انجام بدهد نمی‌تواند به بازار روز دنیا برسد زیرا بدست آوردن یک مشتری با توجه به عرضه‌های مختلف بازارکاربسیار سختی است وحفظ آن بیشتر.

یکی دیگر از نیازهای کارخانجات تولید کاغذ در کشور ما نبود کارخانه تولیدی خمیر کاغذ است، کاغذ الیافی است که می‌شود مجددا آنرا باز یافت کرد ودر اقصی ونقاط دنیا این کار صورت می‌گیرد ودر کشوری مثل ژاپن این عمل بیش از ۸ بار انجام می‌پذیرد.

طی این مدت ما متاسفانه نتوانستیم فضایی بوجود آوریم که با ادغام این سرمایه‌ها با زباله‌ها این منابع ملی هدرنرود ونتوانستیم زباله‌ها ی کاغذ را به چرخه تولید برگردانیم.

پرداختن به این مهم علاوه برکمک به محیط زیست، در ایجاد شغل پایدار وکاهش قیمت تمام شده فشار بربرداشت جنگل‌ها هم می‌کاهد.

شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران بعنوان تنها تولید کننده کاغذ روزنامه در کشوراست که علیرغم همه کاستی‌ها ونبود‌ها توانست در چند سال گذشته تامین کننده کاغذ روزنامه در کشور باشد.

اگرانصاف را زیر پا نگذاریم یکی از سیاست‌های درست شرکت چوب وکاغذ مازندران بحث مشتری مداری وتوجه به مشتری بعنوان یک اصل قرار داده شده است وبعد از هدفمند شدن یارانه‌ها علیرغم همه مشکلات بیشتر به این مقوله پرداخته است.

اگر می‌خواهیم نیم نگاهی به افق چشم انداز ۱۴۰۴داشته باشیم یکی از واحد‌های صنعتی که می‌تواند به این چشم انداز دستیابی پیدا کند شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران است.

اگر به رکوردهای دست یافته چوب وکاغذ طی سالهای گذشته نظری بیاندازیم متوجه خواهیم شد که این شرکت برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی‌های مدونی درسرلوحه کارخود قرار داده است وایجادکارخانه occیکی ازبرنامه این شرکت است که بدلیل شرایط کشور در عرصه‌های بین المللی به کندی جلو می‌رود.

این شرکت توانست بواسطه تلاش پرسنل وتدابیرمدیرانش درطی سال گذشته برای اولین بار کاغذ به اروپا صادرنماید وبا یک قرارداد ۱۲هزارتنی که با کشورهای آلمان وکشورهای شمال افریقا وبخشی از کشورهای اروپایی صادرات خوبی انجام بدهد.

در شرایط کنونی برند شدن چوب وکاغذ مازندران تکلیف همگان است زیرا با نام این شرکت می‌توان در بازار‌های بین المللی به کسب وکارپرداخت وآوازه کارگران وصنعت گران ایران اسلامی را بگوش ج‌ها نیان رسانید.

همانطوری که همگان وافقیم این روز‌ها همه واحد‌های صنعتی بدلایل مختلف کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند وبسیاری در حال تعطیلی وتعدیل نیروهای خود هستند ولی درسال گذشته این شرکت توانست ۱۹۰ هزارتن تولید داشته باشد.

 رشدتولیداین شرکت در سال گذشته که از مرز—-هم گذشت این عبور درصدی برای افرادی که شم اقتصادی دارند باید بسیار حایزاهمیت باشد زیرا آنان می‌دانند که درصد‌ها چقدرتاثیر گذاراست ووقتی این درصد‌ها مقایسه با سایر واحد‌ها مقایسه می‌شود آنگاه متوجه خواهیم شد که چه کار بزرگی در این شرکت انجام شده است.

در زمینه رشد مقداری هم نسبت به سال‌های گذشته به رکوردی دیگر دست یافت که در نوع خود بی‌نظیر است.

در جهت حمایت دولت از این واحد تولیدی که علاوه بر تامین بخش عمده‌ای ازکاغذ در کشورمنجر می‌شود بلکه به حمایت از تولید ملی نیزپرداخت می‌شود ونقش بیدیل رسانه‌ها کم اثر نخواهد بود زیرا با بازگو کردن حقایق بخش کاروتولید علاوه بر حفظ اشتغال به ایجاد فرصت شغلی وخارج نشدن رقم‌های نجومی ارز کمک می‌شود.

طبق جداول برنامه ریزی واقتصادی کشور نزدیک به ۳میلیون مترمکعب درکشور به چوب نیاز داریم یکی از راهکارهای اصلی ترویج بیش ازبیش زراعت چوب است که می‌تواند کمبود‌ها ونیازهای بخشی از چوب را تامین کند.

شرکت چوب وکاغذ مازندران بعنوان یکی از شرکت‌هایی است که طبق بند ماده ۲ اساسنامه آن با داشتن نزدیک به ۱۵۰ هزار هکتارعرصه جنگلی یکی از مسئولیت‌هایش حفظ وصیانت از جنگل‌های شمال است وزمانیکه اساسنامه این شرکت تنظیم گردید این مهم بعنوان یک پروژه ملی تفکیک وبه عنوان یک اصل قرارگرفت.

یکی از کارهای شاخص این شرکت که توانست ۱۶هزار هکتار جنگل نوبا گونه‌های منطبق با منطقه ایجاد واحداث نماید.

همچنین این شرکت توانست طی این مدت کارهای بزرگی را در جنگل‌های شمال انجام بدهد که می‌توان به کاشت بیش از ۲میلیون نهال و۱۲۰۰کیلومتر احداث جاده جنگلی که برای هرکیلومتر بیش از ۴۰ میلیون هزینه کرد اشاره کرد.

شرکت چوب وکاغذ مازندران بطور متوسط سالانه ۱۲میلیارد تومان برای حفظ ونگهداری وصیانت جنگل هزینه می‌کند که فقط بلحاظ تامین چوب‌های درجه ۲ و۳ از این جنگل‌ها استحصار می‌کند.

یکی دیگر از مانع سد راه کارخانجاتی که نیاز به مواد اولیه چوبی دارند برداشتن مقررات وموانع سختگیرانه برای واردات چوب است زیرا سختگیری‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده چوب می‌گردد.

توجه به کیفیت محصولات از فاکتورهای مهمی است که همواره این شرکت به آن توجه داشته است وتوجه به این منجر گردید که سال گذشته توانست بخشی از کتب مورد نیاز آموزش وپرورش را تامین نماید این انتظارازآموزش وپرورش ووزارت ارشاد می‌رود که با توجه به کیفت محصولات این شرکت که منطبق با کلیه استانداردهای بین المللی است درنشروچاپ کتب ازاین ظرفیت بخوبی وبطورثابت استفاده شود زیرا دلیلی ندارد برای کتابی که دانش آموز فقط سالی یک بار از کتاب استفاده می‌کند بجای استفاده از کاغذ‌های مکانیکال که بمراتب ارزان قیمت است ازکاغذهای سفیدوگران قیمت استفاده شود.

از همه مهم‌تر اینکه محصولات چوب وکاغذ همیشه در دسترس آموزش وپرورش است.

پس بجای کاهش تعرفه‌ها واجازه ورود کاغذ‌های نامرغوب به نیازهای توسعه‌ای کارخانجات داخلی بپردازیم تا علاوه برهویت بخشیدن به تولیدات داخلی به اشتغال پایدار وایجاد فرصت‌های شغلی برسیم تا دل رهبرخویش را شاد کنیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی ومارستگار

فرامرز درخشنده سرپرست روزنامه کاروکارگروخبرگزاری کارایران در مازندران

/ 0 نظر / 13 بازدید